Wat zijn de appartementsrechten?

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond. In andere worden, door het kopen van een appartement koopt u ook het recht om een deel van het totale gebouw (gemeenschappelijke onderdelen) voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken zoals bijvoorbeeld trappenhuis, lift, tuin of parkeerterrein.

Wat is een splitsingsakte?

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten. De splitsingsakte bevat een omschrijving van het appartementencomplex en de afzonderlijke appartementsrechten. Bij de splitsingsakte hoort de splitsingstekening, waarop de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten vermeld staan.
In de splitsingsakte staat ook voor welk deel u moet bijdragen aan gezamenlijk onderhoud. Het bepaalt ook het stemgewicht per appartement. De splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van de ‘Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers’. De splitsingsakte is een deel van het splitsingsreglement. Bent u een klant van De Nieuwe Wereld dan vindt u deze in Twinq. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat is een splitsingsreglement?

In het splitsingsreglement staan onder meer de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaars en het stemrecht. Uit het splitsingsreglement blijkt tevens voor welk aandeel de eigenaars moeten bijdragen in de schulden en kosten van de VvE.

Waar staat de Vereniging van Eigenaren (VvE) ingeschreven?

Met ingang van 1 januari 2010 moeten alle VvE’s zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bij overtreding kan er een boete worden opgelegd.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de VvE. Het Huishoudelijk Reglement (en alle regels daarin) wordt door de vergadering van eigenaars vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden. Het hebben van een Huishoudelijk Reglement is niet verplicht. Als er geen huishoudelijk reglement is, gelden de bepalingen van de splitsingsakte.

Wat is de onderhoudsfonds of reservefonds?

Iedere VvE moet volgens de wet vanaf 1 mei 2008 een onderhoudsfonds of reservefonds hebben voor (groot)onderhoud. Daarmee onderhouden de eigenaren samen de gemeenschappelijke bouwdelen zoals bijvoorbeeld dak, gevel, fundering, gemeenschappelijke installaties en gemeenschappelijke ruimten.

Wat behoort er tot de VvE en wat behoort er tot mijn privé eigendom?

Hoofdregel: ‘achter de voordeur’ is privé, dus rekening eigenaar. Voorgaande betekent dat het meeste onder de VvE valt. In de Akte van Splitsing staat exact omschreven wat onder de VvE valt en wat onder privé eigendom valt. Bent u een klant van De Nieuwe Wereld dan vindt u deze binnenkort ook in Twinq onder ABC-wijzer Onderhoud. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat is mandeligheid?

Mandeligheid is een bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak die tot gemeenschappelijk gebruik dient van 2 of meer erven. Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is een erfafscheiding zoals een schutting, muur of heg. Beide eigenaren dragen de kosten voor aanleg en onderhoud van deze voorbeelden.

Een andere vorm van mandeligheid is een constructie om gezamenlijk eigendom te hebben én gezamenlijk te onderhouden, zoals een parkeerplaats, groenstrook of fietsenstalling. Deze vorm van mandeligheid moet worden vastgelegd in een notariële splitsingsakte die moet worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. In het geval van onderhoud, vernieuwing en reiniging iedereen is verplicht om mee te betalen.

Wat is de maandelijkse VvE bijdrage?

Iedere eigenaar in een wooncomplex is verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van de VvE. Deze VvE bijdrage worden meestal maandelijks geïncasseerd ten behoeve de eigen rekening van de VvE. De maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de begroting en het breukdeel. Deze begroting bevat de te verwachten kosten die de VvE in een jaar gaat maken bijvoorbeeld verzekeringskosten, onderhoudskosten, beheerkosten en meer. De begroting van uw VvE vindt u terug op Twinq. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Kan de VvE bijdrage omlaag of omhoog?

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het breukdeel van het appartement en de hoogte van de begroting. Het breukdeel is terug te vinden in de Splitsingsakte. Jaarlijks besluit de Vergadering van Eigenaars over de maandelijkse bijdrage. De Vergadering van Eigenaars kan altijd besluiten de maandelijkse bijdrage te verlagen of te verhogen. Meestal is het verstandig deze te verhogen. Bij niet betalen van de VvE bijdragen, kan er een een aanmaning worden opgelegd of een incassobureau worden ingeschakeld.

Wat moet ik aangeven bij de belastingdienst?

Bij het indienen van uw belastingaangifte dient u het aandeel in het reservefonds van uw appartementsrecht op te geven als vermogen in box 3.

Wat is een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)?

Een MJOP is een lange termijn plan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud van de VvE (het gebouw). Deze wordt jaarlijks besproken en aangepast bij de algemene leden vergadering. Deze vindt u bij de eigenarenpagina in Twinq bij De Nieuwe Wereld. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ik ben huurder in een koopcomplex. Wat betekent dat voor reparaties?

Huurders moeten reparatieverzoeken/klachten altijd melden bij de eigenaar/verhuurder. Voor klachten waar de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, moet de eigenaar de klacht melden bij de VvE of De Nieuwe Wereld. In de Akte van Splitsing staat exact omschreven wat onder de VvE valt en wat onder privé eigendom valt. Bent u een klant van De Nieuwe Wereld dan vindt u deze in Twinq onder ABC-wijzer Onderhoud. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE is een VvE waar er geen vergaderingen worden gehouden en er geen geld opzij wordt gezet voor (groot) onderhoud en beheer van gemeenschappelijke ruimtes. Meestal zal dit ertoe leiden dat de VvE leden hoge kosten moeten maken teneinde dit achterstallig onderhoud te laten verrichten. Wanneer de VvE na aanschrijving nog steeds niet in actie komt, zal de gemeente immers dit onderhoud zelf (laten) uitvoeren en de kosten op de VvE verhalen. Dat betekent meestal dat de leden van de VvE opeens een hoge bijdrage moeten doen.

Waar kan ik meer informatie vinden over mijn VvE?

De Nieuwe Wereld werkt met het softwaresysteem Twinq. Bent u een klant van De Nieuwe Wereld dan vindt u deze in Twinq. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daar vindt u onder meer contactgegevens van het bestuur, contracten, begrotingen, notulen, Splitsingsakte, Huishoudelijk Reglement en veel meer.

Wat zijn de financiële verplichtingen van een VvE?

Een VvE moet elk jaar een jaarrekening en een begroting opstellen. De kascommissie controleert de jaarrekening en brengt daarvan verslag uit op de vergadering. Met de begroting schat het bestuur de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Vaak gebeurt dit op basis van de (voorlopige) jaarrekening. Bent u een klant van De Nieuwe Wereld dan vindt u alle financiële gegevens in Twinq. Inloggen kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in Twinq kwijt. Waar kan ik dit opnieuw verkrijgen?

Als uw email adres bekent bij ons is, kunt u op de knop “wachtwoord vergeten” drukken in Twinq. Anders via het zenden van een e-mail naar info@denieuwewereld.eu kunt u een verzoek indienen. Graag uw naam, adres en indien u dit weet het VvE-nummer vermelden in uw e-mail, dan kunnen wij het beste helpen.

Wat is de taak van De Nieuwe Wereld en wat is de taak van het bestuur?

Het bestuur is bezig met het dagelijks zaken en beheer van de Vereniging van Eigenaars. Veel van deze zaken kunnen door De Nieuwe Wereld worden verzorgd. De taken die door De Nieuwe Wereld worden verzorgd, zijn vastgelegd in de Beheerovereenkomst. Alle taken die niet in deze Beheerovereenkomst vastgelegd zijn of afgesproken zijn tijdens de Vergadering van Eigenaars, dienen door het bestuur of door de eigenaars zelf uitgevoerd worden.

Wat zijn de wettelijke verplichte organen van een VvE?

Deze zijn: de algemene ledenvergadering, het bestuur, de voorzitter van het bestuur en van de ledenvergadering en de kascommissie.

Wat is een technische commissie?

Dat zijn eigenaren (bestuursleden) die als contactpersonen voor technische zaken kunnen functioneren tussen eigenaren en de beheerder.